NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Primăria face angajări la Compartimentul Patrimoniu și Contracte

Administrația locală organizează noi concursuri pentru posturi libere, luna viitoare. Vorbim de două locuri în cadrul Compartimentului Patrimoniu și Contracte din aparatul de specialitate al primarului.

Pe data de  09.07.2015 la ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 13.07.2015 la ora 10,00 interviul:

consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Patrimoniu și Contracte;

  

consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Patrimoniu și Contracte.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 29.06.2015 inclusiv, ora 16,00).

 Concursul se organizează pentru ocuparea următoarelor 2 funcţii publice de execuţie vacante :

1. consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Patrimoniu și Contracte:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/

1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 9 ani;

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea  nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Hotararea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice;

9. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;

10.Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat, cu modificarile și completarile

ulterioare;

2. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Patrimoniu și Contracte:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 5 ani.

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :

1. Constitutia Romaniei;

2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

3. Legea  nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;

7. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;

10.Codul Civil:  – Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI, VII;

11.Codul de Procedura Civila  – Cartea I și Cartea a II-a;

12.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

13.Legea nr. 325/2005 serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata, cu

modificarile și completarile ulterioare;

15.Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile și completarile ulterioare;

 

16.Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat, cu modificarile și completarile

ulterioare;

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

  1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
  2. copia actului de identitate ;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

 

adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

  1. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

     Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

Advertisements

Related posts

Constantin-Adrian Blănaru este oficial noul subprefect al județului Iași

Redacția

Salubris Iaşi continuă colectarea deșeurilor în municipiu și suburbii. Societatea locală își cere scuze cetățenilor

Teona Gherasim

Șefii județului au fost impresionați de Tabăra Muncel

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site