NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Concurs pe postul de auditor la Primăria Pașcani

Primăria Pașcani scoate la concurs un post de auditor. Acesta va avea loc în data de 6 mai la sediul instituției. Iată mai jos condițiile care trebuie să le îndeplinească cei interesați să participe.

 

 Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

  

În vederea organizării şi desfăşurării concursului, vă comunicăm următoarele :
a. Denumirea funcţiei publice vacante: funcţie publică de execuţie de auditor;
b. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu ;
c. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 06.05.2014 la ora 10,00 ;

– Interviul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 08.05. 2014 la ora 14,00 ;

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a (până la data de 23.04.2014 inclusiv, ora 16,00) la sediul instituţiei.

d.Condiţiile de participare la concurs: Concursul se organizează pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

– candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ condiţiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice ;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
– Cursuri de audit public intern absolvite cu diplomă /certificat ;
– Cursuri de operare pe calculator absolvite cu diplomă /certificat.
e. Bibliografia în vederea participării la concurs.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată ;
4. Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
7. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordin nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice ;
10. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
11. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
12. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
13. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
14. Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;
16. Ordinul nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
17. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;
18. Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
19. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste .

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (care se obţine de la secretariatul comisiei);
  2. copia actului de identitate şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,livret de familie, livret militar);
  3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  5. cazierul judiciar ;
  6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
  7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
  8. aviz neuropsihiatric;
  9. curriculum vitae;
  10. declaraţia pe propria răspundere care să ateste faptul că semnatarul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  11. dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediu, într-un cotidian de largă circulaţie şi pe site-ul www.primariapascani.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Management Resurse Umane şi la numărul de telefon 0232/762300, interior 111.

 Citește și: {loadposition articlescategoryload}

Advertisements

Related posts

Încep sesiunile de examinare pentru alegerea preşedinţilor secţiilor de votare

Ema Roman

A luptat la Revoluție, a fugit în Australia și s-a întors să lucreze cu copiii obligați să se prostitueze. Povestea de film a Ianei Matei

Redacția

Programul de lucru la ApaVital în perioada 30 aprilie – 4 mai 2021

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site