NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Primăria Pașcani caută șef serviciu la Gospodăria Comunală cât și un inspector de specialitate

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală Paşcani în data de 11.06.2014 la ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 13.06.2014 la ora 13,00 – interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului  (până la data de 13.05.2014 inclusiv, ora 16,00).

  

 

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile :

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarelor posturi  vacante :

1. şef serviciu Gospodărie Comunală:

 • Ø studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti ;

 • Ø condiţii de vechime de  minim 3 ani,  în specialitatea studiilor absolvite ;

 

2. inspector de specialitate din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală :

 • Ø studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  inginerie civilă ;
  • Ø condiţii de vechime de  minimum 7 ani,  în specialitatea studiilor absolvite;
   • Ø cursuri de operare pe calculator absolvite cu certificat/diplomă ;

 

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere

la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 

1. şef serviciu Gospodărie Comunală :

 1. Nicoară L., Munteanu V., Întreţinerea şi exploatarea drumurilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978 ;
 2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice ;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,cu modificările si completarile ulterioare ;
 5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,cu modificările si completarile ulterioare ;
 6. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,cu modificările si completarile ulterioare ;
 7. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare ;
 8. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
 9. H.G. nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 10. Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare .

 

 

 

 

2. inspector de specialitate din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală :

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice ;
 3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,cu modificările si completarile ulterioare ;
 4. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,cu modificările si completarile ulterioare ;
 5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare ;
 6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
 7. H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 8. Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;
 2. copia copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);
 3. copiile copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. aviz neuropsihiatric
 8.  curriculum vitae
 9.  alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului
 10. dosar cu şină sau de încopciat.

    Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Citește și {loadposition articlescategoryload}

Advertisements

Related posts

Dezbateri despre ApaVital în Consiliul Local. Edilul șef susține că starea de tensiune dintre cetățeni și operatorul ieșean este întreținută de către rău platnici

Răzvan Grecu

Ședință de sindicat în Primărie pentru majorarea salariilor cu 12% și alte măsuri întreprinse de conducere

Marius Parteni

Au fost finalizate lucrările de modernizare și igienizare la morga Spitalului Municipal de Urgențe Pașcani

Oana Cordoneanu

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site