NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Spitalul CF Pașcani scoate la concurs un post de registrator medical

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs postul de registrator medical, la Ambulatoriul unității sanitare, pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs (Comp. R.U.S.) pana la data de 14.02.2014 inclusiv, ora 14,00. Concursul consta intr-o proba scrisa si un interviu. Proba scrisă: va avea loc in data de 24.02.2014, ora 9,00 la sediul Spitalului General CF Paşcani; Interviul: se va susţine in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data si ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisa. Verificarea identitatii candidatilor, inainte de inceperea probei scrise se va face numai pe baza buletinului sau a cartii de identitate. Pentru proba scrisa intrarea candidaţilor in sala de examen se va face pana la ora 8,45. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

 CONDITII DE PARTICIPARE: Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice de participare la concurs: – pentru postul de registrator medical: studii: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii, cunoasterea si folosirea aparaturii de birou (calculator, fax, xerox); cunoasterea tehnoredactarii computerizate si a programelor pentru aceasta – WORD, EXCEL; 1.

  

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează; b) Curriculum vitae; c) copia actului de identitate; d) copia certificatului de căsătorie, daca este cazul; e) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; f) copia certificatului de membru OAMMR cu viza pe anul 2013 (pentru asistenţi medicali) g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; h) cazierul judiciar; i) adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice; j) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de munca; k) Taxa de participare – 30 lei (se achita la casieria spitalului) Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 2. Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă însoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate şi se vor prezenta îndosariate într-un dosar cu şina în ordinea prevăzuta mai sus; 3. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea „admis” sau „respins”, la sediul spitalului în data 20.02.2014, ora 9,00. 4. În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie. 5. Rezultatul contestaţiei se comunica candidaţilor in data de 22.02.2013 ora 9,00. 6. Procedura de desfăşurare a concursului este in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Proba scrisa se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie sa obţină cel puţin nota 5,00 la fiecare proba. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala. Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba. La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0745317890

 Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

 

Advertisements

Related posts

Ședință de consiliu de administrație la Spitalul Municipal Pașcani

Redacția

Cetăţenii de pe strada Gării cer canalizare înainte de turnarea asfaltului

Ema Roman

Lucrări în stand by la o stradă distrusă din municipiu

Ema Roman

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site