RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Primăria Pașcani angajează șef serviciu Seră și muncitor calificat horticultor în cadrul aceluiași serviciu

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi din cadrul Serviciului Seră şi Administrare  Spaţii Verzi în data de 18.06.2014 la ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 20.06.2014 la ora 13,00 – interviul.

 

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

  

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului  (până la data de 19.05.2014 inclusiv, ora 16,00).

 Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile :

 Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Concursul se organizează pentru ocuparea următoarelor posturi  vacante :

 1. şef serviciu Seră şi Administrare  Spaţii Verzi :

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul horticultură / peisagistică ;

condiţii de vechime de  minim 3 ani,  în specialitatea studiilor absolvite ;

 2. muncitor calificat (horticultor)  din cadrul serviciului Seră şi Administrare  Spaţii Verzi:

studii liceale, respectiv studii medii liceale sau şcoală profesională în domeniul

    horticol;

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere

la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. şef serviciu Seră şi Administrare  Spaţii Verzi:

Elena Şelaru, Flori cultivate în grădină, Editura  „ M.A.S.T. ” , Bucureşti, 2001 ;

Ana Felicia Iliescu, Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali, Editura  „ Ceres ” , Bucureşti, 2005;

Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice ;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,cu modificările si completarile ulterioare ;

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare ;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;

H.G. nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare ;

 2. muncitor calificat (horticultor)  din cadrul serviciului Seră şi Administrare  Spaţii Verzi :

Elena Şelaru, Flori cultivate în grădină, Editura  „ M.A.S.T. ” , Bucureşti, 2001 ;

Ana Felicia Iliescu, Cultura arborilor şi arbuştilor ornamentali, Editura  „ Ceres ” , Bucureşti, 2005;

Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice ;

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare ;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare .

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

 Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;

copia copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;

copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

aviz neuropsihiatric

 curriculum vitae

 alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

dosar cu şină sau de încopciat.

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

Related posts

Prapad in judet. Zeci de poduri, drumuri si terenuri afectate de ape

Redacția

Toamna i-a prins cu pătura în cap la vândut de produse, pe comercianții din piața vale. Primăria a mutat tacit investițiile pentru anul 2016

Ema Roman

Ieşenii au profitat din plin de posibilitatea achitării impozitelor cu cardul

Redacția
Încarcă...