NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Concurs pentru promovare în grad profesional, la Primăria Pașcani

Primăria Paşcani organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului.

 

  

 

  1. Concursul/examenul de promovare constă în trei etape :

-Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru promovarea în grad profesional ;

-Proba scrisă care se va desfăşura în data de 22.05.2018 la ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Paşcani;

-Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5 zile lucrătoare de data susținerii probei scrise;

 

Condiţiile de participare la concurs/examen:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut vor depune dosarele de înscriere la concursul/examenul de promovare la Compartimentul Management Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Paşcani, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului (20.04.2018 până la data de 09.05.2018 inclusiv).

 

Dosarul de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;

2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional, stabilită la propunerea şefilor compartimentelor de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad  este  menționată mai jos.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora: 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Poliţie Locală

 1. Constituţia României;

 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată, modificată şi completată;

 6. H.G. nr. 1332/2010 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

 7. Legea nr. 295/2004 – privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 9. H.G. nr. 991/2005– pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;

 10. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată ;

 11. Codul penal – Legea penală şi limitele ei de aplicare; infracţiunea; infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici  din cadrul Compartimentului  Informatizare

 1. Constituţia României;

 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Bazele rețelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999. 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul  Serviciului de Cadastru, fond funciar,consultanţă agricolă

 1. Constituţia României;

 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

 8. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

 9. H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

 10. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 11. O.U.G. nr. 35 / 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

 12. Ordinul nr. 700 / 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completarile ulterioare.

 

 

 

 

Advertisements

Related posts

Planul autorităților de plombare a străzilor și turnarea de covor asfaltic în Pașcani

Marius Parteni

Paşcaniul se umple de coşuri de gunoi

Redacția

Concurs la Spitalul CF Pașcani pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site