RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Anunțuri

Anunț licitație teren, situat în incinta Ștrandului Municipal Pașcani

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: MUNICIPIUL PASCANI, Str. Stefan Cel Mare, nr. 16, Pascani, județul Iași, telefon 0232762300, fax 0232766259, email office@primariapascani.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 1.Teren disponibil în suprafață de 186 mp, situat în incinta Ștrandului Municipal Pașcani, strada Stadionului, județul Iași, parte din număr cadastral 65993, aparținând domeniului public al Municipiului Pașcani, în baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 11/31.01.2024; 2.Terenul disponibile LOT 11, în suprafață de 18 mp, situat în strada Eugen Stamate, în vecinătatea platoului Piață Deal, parte din număr cadastral 64880, tronson 1, Municipiul Pașcani, județul Iași, aparținând domeniului public al Municipiului Pașcani, în baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 10/31.01.2024; 3.Terenuri disponibile poziția 36, în suprafață de 21 mp, poziția 37, în suprafață de 22 mp, poziția 28 în suprafață de 29,11 mp, situate în Piața Deal, strada Eugen Stamate, nr. 6-8, Municipiul Pașcani, jud. Iași, numărul cadastral 63975, aparținând domeniului public al Municipiului Pașcani, în baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019, H.C.L. nr. 47/31.03.2021 modificată și completată prin H.C.L. nr. 182/28.10.2021, H. C. L. nr. 61/29.03.2024

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietele de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Printr-o solicitare scrisă adresată Municipiului Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, jud. Iași.

  

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Patrimoniu și Contracte din cadrul Municipiului Pașcani, camera 31, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, jud. Iași, persoana de contact Bogdan Lungu, e.mail bogdan.lungu@primariapascani.ro

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei și poate fi achitat prin virament în contul RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani, beneficiar Municipiul Pașcani, CIF 4541360, sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul Municipiului Pașcani. Perioada de achiziționare a caietului de sarcini – până la data de 17/05/2024, ora 13.00

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 17/05/2024, ora 13.00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 24/05/2024, ora 13.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La sediul Municipiul Pașcani, situat în str. Ștefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29/05/2024, ora 9.30. Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, Camera 44 (sala de seminarii), str. Ștefan cel Mare, nr. 16, jud. Iași

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Iași, Secția Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, județul Iași, telefon 0232/260600, adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro.

Related posts

ANUNȚ DE MEDIU SOREX IMPEX SRL

Redacția

Cumpăr mascul Bălțată Românească

Redacția

Anunț pierdere

Redacția
Încarcă...