NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Început de an cu angajări la Primăria Pașcani

Primăria Municipiului Paşcani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al administrației locale.

Acesta va avea loc pe data de 20 ianuarie 2015, ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 22 ianuarie 2015 la ora 14,00 – interviul.

 Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

  

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 07.01.2015 inclusiv, ora 16,00).

 Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile :

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare .

Concursul se organizează pentru ocuparea următoarelor 2 funcţii publice de execuţie vacante :

1. inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului de Cadastru, Fond Funciar, Consultanţă Agricolă:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru ;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum an;

 

2. inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Cadastru, Fond Funciar, Consultanţă Agricolă:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

  Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului de Cadastru, Fond Funciar, Consultanţă Agricolă:

1. Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea  nr. 188/1999privind Statutul functionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea 18/1991fondului funciarrepublicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii,justiţiei ,precum şi unele măsuri adiacente , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilorcu modificarile si completarile ulterioare,
7. Legea nr. 7 /1996 Cadastrului si publicităţii imobiliare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciarăcu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

2. inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de Cadastru, Fond Funciar, Consultanţă Agricolă:

1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea  nr. 188/1999privind Statutul functionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea 18/1991fondului funciarrepublicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii,justiţiei ,precum şi unele măsuri adiacente , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate , precum şi punerea în posesie a proprietarilorcu modificarile si completarile ulterioare,
7. Legea nr. 7 /1996 Cadastrului si publicităţii imobiliare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciarăcu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
2. copia actului de identitate şi ale altor acte de stare civilă(certificat de naştere, casătorie,livret de familie, livret militar);
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declatrat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
6. adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
8. dosar cu şină sau de încopciat.

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

 Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Related posts

Cum va fi vremea în perioada următoarea? Toamna îşi face apariţia mai devreme

Redacția

Parohia Lunca a primit 10 hectare de teren din cele pe care le revendică de la stat

Marius Parteni

BZI anunță la rubrica de bârfă că primarului Dumitru Pantazi i se pregătește un dosar penal!

Răzvan Grecu

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site