NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Spitalul Municipal Pașcani organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistenți medicali, cât și pentru un post referent de specialitate

Spitalul Municipal de Urgenta Paşcani organizează pe data de 20 decembrie 2013 concurs/examen, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 post asistent medical generalist – cabinet oncologie

1 post asistent medical generalist – cabinet ORL

  

1 post referent de specialitate – serviciul resurse umane

 

 Concursul consta in următoarele etape succesive: selecţia dosarelor, proba scrisa si un interviu.

Proba scrisă:  va avea loc in data de 20.12.2013, ora 9,00 la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani, str. Grădiniţei nr. 5 iar interviul va avea loc in maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs (Serv. RUNOS) pana la data de 22.11.2013 inclusiv,  ora 13,00. 

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                2. Condiţii specifice:

Pentru posturile de asistenţi medicali generalişti:

studii: diploma de şcoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997, diploma de licenţa in specialitate;

Pentru postul de referent de specialitate:

– studii: studii universitare de licenţa absolvite cu diploma/studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa in domeniul ştiinţelor economice;

 

1.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) cerere  de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;

    b) Curriculum vitae;

    c) copia actului de identitate;

    d)copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;

    e)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    f) copia certificatului de membru OAMMR cu viza pe anul 2013 (pentru asistenţi medicali)

    g)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

    h) cazierul judiciar;

    i)adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;

     j) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;

    k) Taxa de participare – 30 lei (se achita la casieria spitalului)

1. Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă însoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate si se vor prezenta îndosariate intr-un dosar cu şina in ordinea prevăzuta mai sus;

2. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea „admis” sau  „respins”, la sediul spitalului in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 

3. În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie.

4. Rezultatul contestaţiei se comunica candidaţilor în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

5. Procedura de desfăşurare a concursului este in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011.

Proba scrisa se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs.

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie sa obţină cel puţin nota 5,00 la fiecare proba.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei  de interviu.

Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.

La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serv.  RUNOS al unităţii, tel. 0232763600 int. 110.

 

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

 

 

 

Advertisements

Related posts

Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante la Primăria Mircești

Oana Cordoneanu

AgroComplex Lunca Pașcani S.A. a montat ilegal un automat de suc de portocale pe domeniul public! Polițiștii locali au primit interzis la amendarea firmei primarului Dumitru Pantazi!

Răzvan Grecu

Bisericile rămân închise pentru cel puțin încă două săptămâni, în ciuda nemulțumirilor afișate de preoți și credincioși

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site