NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Anunț privind oraganizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Eco Salubritate Pașcani

Conducerea societății Eco Salubritate SA Pașcani organizează concurs pentru ocuparea funcției de director. Acesta este programat pentru data de 25 septembrie la sediul societății. În acest sens, astăzi a fost făcut public anunțul privind recrutarea și selecția candidaților, dornici să se înscrie.

Documentația poate fi consultată pe siteul www.newspascani.com sau la sediul societății.

Iată mai jos condițiile care trebuie îndeplinite de candidați:   

  

 

 

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

Advertisements

 

S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, organizează la sediul său, din str. Morilor, nr. 14, Mun. Pașcani, Jud. Iași, selecția candidaților, în vederea desemnării:

 1. 1.       Directorului general;

 

Procedura de evaluare și selecție a candidaților se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE SA.

            

Procedura de recrutare și selecție cuprinde două etape:

–          Etapa I – selecția dosarelor;

Etapa II – interviul – pentru candidații declarați “admis”, după desfășurarea primei etape. Candidaţii vor fi evaluați și selectați pe baza cunoștințelor, experienței și a abilităților manageriale.

Candidații vor prezenta Oferta tehnică (în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011) – Proiect al unui plan de management, care să conțină o propunere privind strategiile de management – privind eficientizarea activităţii S.C. CLP ECO SALUBRITATE, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, viziunile şi concepţiile de viitor; prezentarea contribuţiilor proprii propuse.

 

Interviul se va desfășura în limba română.

 

Criteriile de selecție ale candidațilorsunt următoarele:

 1. Îndeplinirea condițiilor legale de participare, demonstrate prin conținutul dosarului de participare;
 2. Capacitatea managerială /viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung.

Abilităţile manageriale vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:                    a. capacitate de analiză, sinteză și adoptarea deciziilor;

b. abilităţi de comunicare;

c. orientare către rezultate (simulări privind evoluția societății, în varianta prestării serviciului de salubritate în baza contractelor individuale și în varianta introducerii taxei de salubritate, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali, prevăzuți în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr.80/30.05.2014);

 

Criterii de evaluare a ofertei tehnice – 100 pct

 

a)       Motivaţia – 20 puncte.

 

b)       Obiective propuse – 70 puncte:

 • 25 – tehnice
 • 25 – economice
 • 20 – de perspectivă 

 

c)       Argumentare și convingere – 10 puncte

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE

RECRUTARE ȘI SELECȚIE                

 

a candidaților, în vederea desemnării Directorului general,

S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PAȘCANI.

 

 

Anunţ privind selecţia directorului general

Se aplică în două ziare economice cu largă

răspândire şi pe pagina www.ecosalubritate.ro

 

19.08.2014

Stabilirea termenului de depunere a dosarelor

Se stabilește termenul limită

19.09.2014

Primirea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului

Secretariatul Consiliului de Administrație va primi dosarele

candidaţilor până la termenul stabilit, ora

16,00

19.08.2014

19.09.2014

Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi

Dosarele vor fi înregistrate în registrul

de intrare – ieşire a documentelor Consiliului de Administrație

19.08.2014

19.09.2014

Verificarea dosarelor personale de la candidaţi pentru ocuparea posturilor

Expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, verifică actele

depuse la fiecare dosar în parte

22.09.2014

 

Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor

 

După verificarea dosarelor se va întocmi

un proces verbal de către expertul independent. Dosarele incomplete vor fi

respinse

22.09.2014

 

Înregistrarea procesului verbal

privind analiza dosarelor

 

După întomire, procesul verbal va fi înregistrat în registrul de intrare – ieşire a documentelor Consiliului de Administrație

22.09.2014

 

Anunţarea rezultatelor verificării dosarelor

 

Expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane va întocmi şi afişa un anunţ cu privire la rezultatul verificării dosarelor pe pagina de internet a societății www.ecosalubritatea.ro și va anunța candidații admiși cu privire la ora, locul și data susținerii probei scrise și a interviului

22.09.2014

 

Suținerea interviului

Derularea celei de-a II-a etape a procesului de recrutare și selecție – interviul

25.09.2014

 

 

 

 

Condiții de participare

Advertisements

 

 1. 1.       Cetățenie română / cetățenie aparținând  altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. 2.       Cunoașterea perfectă a limbii române (scris, vorbit);
 3. 3.       Stare de sănătate corespunzătoare care să-i permită îndeplinirea funcției de director general, atestată pe bază de documente medicale;
 4. 4.       Capacitate de exercițiu deplină;
  1. Studii superioare de lungă durată; studii postuniversitare în domeniul managementului (studii de masterat, doctorale; altele) (constituie un avantaj);
  2. minim 10 ani de experiență profesională din care minim 5 în funcții de conducere, experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăți comerciale profitabile, cu  minim 80 de angajați, minim un an de experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale al căror obiect de activitate este același, sau asemănător, cu cel al SC CLP ECO SALUBRITATE SA.
  3. cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de colectare a deșeurilor nepericuloase, transportarea si depozitarea acestora  şi a reglementărilor incidente la nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local din Municipiul Pașcani.
  4. capacitate de implementare a Planului de management al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A.;
   1. capacitate de organizare, coordonare si control.
   2.  experiență în pregătirea și/sau gestionarea proiectelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă (constituie un avantaj);
   3. abilități, calități și aptitudini necesare: organizare și coordonare, analiză și sinteză (inclusiv a datelor economice), planificare și acțiune strategică, control și identificare a deficiențelor, gestionarea riscurilor, rezolvare eficientă a obiectivelor și problemelor, gândire strategică, excelentă comunicare orală și scrisă, lucru eficient în echipă atât ca lider, cât și ca membru al acesteia, bună capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații, abilități de negociere și de mediere, capacități de gestionare eficientă a resurselor alocate;
    1. cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
    2. Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune frauduloasă –art. 242, abuz de încredere – art.238, fals material în înscrisuri oficiale – art.320, fals intelectual – art.321, fals în înscrisuri sub semnătură privată – art.322, uz de fals  – art. 323, fals în declarații  – art.326, fals privind identitatea – art.327, bancruta frauduloasa – art.241 înșelăciune – art.244, delapidare – art.295, mărturie mincinoasă – art.273, dare de mită – art.290, luare de mită – art.289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată.
     1. nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este aceasta definită prin lege, sens în care candidatul va depune o declarație notarială;
     2. 15.   nu intră sub incidenţa Art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosarul de participare  trebuie să conțină obligatoriu:

 1. Scrisoare de intenție.
 2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referinţe detaliate privind activitatea profesională, realizări remarcabile.
 3. Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 4. Copii după documentele care atestă educația și pregătirea profesională (diplomă de licență, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecționare în domeniul tehnic și al managementului).
 5. Documente / adeverință în original, din care să rezulte experiența în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat, din domeniul de activitate al SC CLP ECO SALUBRITATE SA;
 6. Cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională.
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și capacitatea deplină de exercițiu şi aviz psihologic pentru exercitarea unei funcții de conducere; Adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 8. Declarație de consimțământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane verificarea informațiilor furnizate.
 9. Copie după carnetul de muncă și extras din REVISAL sau adeverință, după caz.
 10. Declarație notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcție de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăți comerciale din domeniul de activitate al S.C. CLP ECO SALUBRITATE  S.A. Pașcani, aceasta a înregistrat profit, cel puțin pe parcursul unui exercițiu financiar.
 11. Declarație notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații.
 12. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate potrivit Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevnirea și sancționarea corupției ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională.
 13. Declarație pe propria răspundere, potrivit căreia, în ultimii 10 ani, nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau/și nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile candidatului la funcția de director general.

 Citeste și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

 

 

Advertisements
Advertisements

Related posts

Şedinţă de CL Răchiteni – ianuarie 2018 (VIDEO)

Redacția

Primarul a solicitat aducerea în Comisia de disciplină a funcționarului acuzat că ar fi solicitat bani pentru facilitarea unei angajări în Primăria Municipiului Pașcani

Răzvan Grecu

Război împotriva „haiduciei” din transportul judeţean

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site