RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Eveniment

Spitalul Municipal Pașcani scoate la concurs postul de director de îngrijiri

Pe data de 3 iunie 2013 la Spitalul Municipal Pașcani va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de director îngrijiri. După două zile, pe data de 5 iunie va avea loc susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție.

 

 La concurs se pot înscrie candidatii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice conform OMSP nr. 284/2007, cu modificarile si completările ulterioare.

  

 Dosarele se depun la secretariatul comisiei de concurs până la data de 24.05.2013 inclusiv, ora 15,00.

 

1. Criterii generale:

    a) au domiciliul stabil în România;

    b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

    c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

    d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice.

 

2. Criterii specifice:

o sunt absolventi de invatamant postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical;

  • sunt asistenti medicali principali;
  • au cel putin 2 ani vechime ca asistent medical principal;

 

3. Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele acte:

o cererea de înscriere;

o copie de pe actul de identitate;

o copie legalizată de pe diploma de licentă sau de absolvire, după caz;

o curriculum vitae;

o adeverinta care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

o cazierul judiciar;

o copii de pe diplomele de studii si alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competente/atestate ;

o declaratia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunostintă că a început urmărirea penală asupra sa;

o declaratia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

o adeverinta din care să rezulte că este apt medical, fizic si neuropsihic;

o proiectul/lucrarea de specialitate.

o chitantă de plată a sumei de 50 lei pentru participarea la concurs ( se va achita la casieria spitalului).

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR DE INGRIJIRI

 1. Legea spitalelor nr.95/2006, TITLUL VII –SPITALE;

2. HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014;

3.  ORDIN nr.  423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014;

4. Ordonanţă de urgenţă Nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistenţilor Medicali din România;

5. Legea 46/2003, privind drepturile pacientului;

6. Ordin nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

7. Ordinul 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor;

8. Ordinul ministrului sanatatii nr.916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii si controlul infectiilor nosocomiale;

9. Ordinul 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. OMS nr. 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

11. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind achiziţiile publice;

12. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

13. Ordin nr.1209/2006 pentru aprobarea componenţei si a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice.

 

TEME PROIECT/LUCRARE DIRECTOR INGRIJIRI

 

 1. CONTROLUL INFECTIILOR NOSOCOMIALE IN SPITAL

– identificarea factorilor de risc

– masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

 2. IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE IN SPITAL

– focalizarea pe necesitatile / asteptarile pacientului

– actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor

 3. COMUNICAREA ASISTENT–PACIENT: PERCEPTIE, PROFESIONALISM, DEONTOLOGIE MEDICALA

– esenta continutului activitatii medicale, relatia asistent – pacient

– propuneri de imbunatatire a procesului de comunicare

 4. PROCESUL DE ANALIZA A NEVOII DE FORMARE IN SANATATE

– evaluare comparativa a rezultatelor cursurilor de formare

– propunere scrisa a planului de analiza a nevoii de formare

 5. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN VEDEREA EFICIENTIZARII SPITALULUI

– fundamentarea activitatilor

– propuneri de eficientizare a costurilor pe secţii

 

 METODOLOGIE CONCURS DIRECTOR DE INGRIJIRI

 I. Verificarea dosarelor de înscriere

Perioada de depunere a dosarelor: 13.05.2013 – 24.05.2013

Rezultatele verificării dosarelor vor fi afisate la sediul unitatii pe: 27.05.2013

Dosarele vor fi verificate dupa finalizarea inscrierilor, de catre Comisia de concurs. In urma verificarii, dosarele vor fi inscriptionate cu mentiunea: «ADMIS» sau «RESPINS». Rezultatele vor fi afisate la sediul unitatii.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

II. Desfăşurarea concursului/examenului

Pentru ocuparea postului de director de ingrijiri, specific comitetului director, concursul/examenul constă în următoarele probe de evaluare:

  • test-grilă de verificare a cunoştinţelor- eliminatrorie ( pix sau cerneală albastră) -03.06.2013 ora 9,00
  •  susţinerea proiectului/lucrarii de specialitate si interviul de selectie: 05.06.2013 ora 12,00

Pentru a fi declarati “Admişi”, candidatii trebuie să obţină la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor cel putin nota 7.00, iar la fiecare probă minim nota 6. Media finală a fiecarui candidat se calculeaza cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grila, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

Candidaţii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

 

Relatii suplimentare privind regulamentul de concurs si bibliografia se pot obţine de

la Sediul unitatii- Serv. RUNOS, tel 0232763600, int 110 si

pe site-ul unitatii: www.spitalulmunicipalpascani.ro.

 

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

 

 

Related posts

Festivalul „La Fântâna Dorului”, la Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu” (Foto)

Iulia Huțanu

De 8 martie edilii locali din Stolniceni-Prăjescu au dăruit flori doamnelor și domnișoarelor din comună

Redacția

Tradiţii la sărbătoarea Sfântului Ilie, aducătorul de ploi

Redacția
Încarcă...