NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Primarul Dumitru Pantazi și ApaVital susțin că doar asociațiile de proprietari și reprezentanții de scară pot fi parte în contractele de apă! Judecătorii susțin inversul!

Dumitru Pantazi, primarul municipiului Pașcani, a încetat să mai fie reprezentantul cetățenilor și s-a transformat în avocatul societății ApaVital din Iași.

Într-o conferință de presă ce a avut loc astăzi în sediul Primăriei, edilul șef le-a transmis cetățenilor că dacă vor să mai aibă apă trebuie să semneze neapărat prin intermediul Asociațiilor de Proprietari sau prin reprezentant de scară, contractele de furnizare a serviciilor de apă-canal cu operatorul ieșean.

Pantazi a preluat integral discursul celor de la ApaVital și repetate în rânduri pe parcursul intervenției televizate că din punct de vedere legal contractele de furnizare a apei se fac doar prin Asociații de Proprietari, prin reprezentant de scară sau individual prin branșament direct.

Cu toate acestea judecătorii Curții de Apel Galați și cei de la Tribunalul Galați au hotărât prin hotărâri definitive și irevocabile exact inversul. Și anume că Asociațiile de Proprietari nu pot fi conform legii parte într-un contract de furnizare de servicii publice, ci doar intermediar, iar intermedierea se negociază, nu se impune, au hotărât aceiași judecători.

Speța de la Tecuci este una similară cu cea de la Pașcani, cetățenii refuzând să semneze contractele impuse de furnizorul de apă. Și acolo operatorul a continuat să furnizez apă și a recurs la instanță pentru a obliga Asociația de Proprietari să semneze contractul, cerință respinsă de către judecători.

De altfel, și Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât ca ApaVital să încheie contracte individuale cu cetățenii dintr-un bloc, nu prin intermediul unei Asociațiii de Proprietari așa cum dorea operatorul ieșean.

Este de neînțeles atitudinea și discursul primarului pe acest subiect ținând cont că în presă au fost publicate aceste informații.

 Mai jos redăm integral decizia Curții de Apel Galați.

 Dosar nr-709/44/2008 ROMÂNIA CURTEA DE APEL GALAȚI  SECȚIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR.547/

Ședința publică din 01.oct.2008

PREȘEDINTE: Anica Ioan JUDECĂTOR 2: Luminița Șolea  JUDECĂTOR 3: Valentina Gabriela

La ordine fiind soluționarea recursului civil declarat de reclamanta – – T, cu sediul în T,-, jud.G împotriva sentinței nr.386/15 febr.2008 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr-.

La apelul nominal au lipsit recurenta-reclamantă și intimata Asociația de Proprietari nr.6 E

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, în sensul că prezenta cauză a fost inițial înregistrată pe rolul Secției Contencios, administrativ și Fiscal a Curții de Apel Galați și prin încheierea din 29 mai 2008 s-a dispus scoaterea de pe rolul acelei secții și trimis dosarul la Secția Civilă a Curții de Apel Galați, recursul este timbrat, se solicită judecarea și în lipsă, după care;

Curtea constată cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare.

CURTEA

Asupra recursului civil de față;

Examinând actele și lucrările dosarului constată următoarele;

Prin cererea înregistrată sub nr- pe rolul Tribunalului Galați, reclamanta – – Tac hemat în judecată pe pârâta ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 6 E solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța sa se dispună obligarea pârâtei de a încheia contractul cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, obligarea pârâtei la plata de daune cominatorii de 100 lei/zi întârziere, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea acțiunii reclamanta arata ca este o societate a cărui obiect de activitate presupune și furnizarea către populație a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare. Ca pentru orice serviciu oferit, beneficiarul acestuia trebuie și are obligația sa efectueze plata pentru serviciile oferite; totul efectuându-se intr-un cadru legal materializat prin încheierea unui contract de furnizare a apei potabile și colectare a apelor uzate menajere, în care se stabilesc drepturile și obligațiile parților.

 

Au existat contracte privind utilizarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare care și-au încetat activitatea prin efectul legii. În concret, vechile contracte întemeiate pe Legea nr. 326/2001, OG 32/2002 și-au pierdut suportul juridic prin abrogarea acestor legi prin Legea 51/2006 și prin Legea 241/2006.

În spiritul noii legislații s-a emis un nou contract-cadru, Ordinul 90/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 324/15.05.2007. După publicarea acestui contract-cadru, acesta a fost însușit la nivelul unităților administrative teritoriale prin Hotărâri de consiliu.

La nivelul municipiului T, contractul-cadru a fost însușit prin HCL nr. 121/30.08.2007. acestui moment, reclamanta a notificat și somat, fiecare Asociație de Proprietari, comunicându-i inclusiv contractul ce urma a fi semnat.

Asociațiile în cauză, la rândul lor, s-au eschivat și au refuzat sub diferite pretexte semnarea contractului în cauză. În acest fel, societatea reclamanta a fost împiedicata sa factureze distinct și lega prestațiile făcute, înregistrându-se evidente și complexe efecte negative financiar-contabile.

Cert este ca pârâta în cauză a refuzat sa își îndeplinească obligațiile prevăzute expres de lege, deși este singura cu calitate procesuala pasivă care trebuie sa încheie acest contract, argumentat de următoarele împrejurări:

– s-a emis pe țară Ordinul nr. 90/2007 publicat în Monitorul Oficial nr. 324/15.05.2007, un contract – cadru ceea ce în accepțiunea legiuitorului înseamnă un contract orientativ. Concomitent, s-a impus prin lege ( art. 8 alin. 2 din Legea 241/2007) ca autoritățile locale sa-și adopte propriile regulamente, incluzând și contractele în cauză, prin hotărâri ale Consiliilor Locale;

– urmarea obligației impuse de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, Consiliul Local Taa doptat prin HCL 121/30.08.2007 atât Regulamentul serviciului de apa și canalizare a municipiului T cat și contractul pe care societatea reclamanta l-a comunicat spre semnare Asociațiilor de proprietari care au refuzat sa îl semneze;

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/30.08.2007, adoptata în baza legii a devenit la rândul ei lege pentru unitatea administrativ teritoriala în care a fost adoptata.

 

A mai arătat reclamanta ca societatea a adoptat o conduita sociala echitabila, chiar confortabila, în sensul ca, deși putea sista, conform legii, furnizarea apei pentru ipoteza dedusa judecății (lipsa contract) a continuat, totuși, furnizarea sperând intr-o conduita rezonabila a pârâtei.

În fapt și în drept, refuzând semnarea contractului, deși legiuitorul o indica pe pârâta ca unic partener contractând, aceasta poate vătăma direct pe consumatorului final (beneficiarul proprietar individual) prin atitudinea de tergiversare a semnării contractului propus.

Fiind în prezenta unei obligații de a face și a unui abuz de drept manifestat prin refuzul de contractare, se impune și obligarea la daune cominatorii în vederea constrângerii pentru semnarea contractului.

În dovedirea acțiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei notificarea/somația, HCL nr.121/30.08.2008, adresa de înaintare a contractului cadru; extras din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

Tribunalul Galați prin sentința civilă nr.386/15.02.208 a respins ca nefondată acțiunea.

Pentru a pronunța această hotărâre a reținut următoarele considerente:

Consiliul Local al Municipiului Taa doptat Hotărârea nr.121/30 aug.2007 privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului T în baza căruia reclamanta a notificat pârâta solicitând semnarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Urmare notificării, reclamanta a emis procesul verbal nr. 11207 din 18 octombrie.

In temeiul disp. art. 969 alin. 1 Cod civil, convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante.

Dispozițiile legale menționate formulează așa-numitul principiu al forței sau puterii obligatorii a actului juridic, în sensul ca actul juridic este obligatoriu, nu facultativ în privința obligațiilor la care da naștere.

 

Dispozițiile art. 969 alin. 2 Cod civil prevăd ca ele se pot revoca prin consimțământul mutual sau din cauze autorizate de lege.

Principiul relativității efectelor actului juridic civil – astfel cum este expus mai sus – își găsește justificarea în însăși natura acestuia, de a fi un act volițional. Intr-adevăr, actul juridic este manifestarea de voința a unor persoane, în scopul producerii unor efecte juridice între ele sau față de ele.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamanta – – T invocând nelegalitatea și netemeinicia acesteia.

Inițial dosarul a fost înregistrat pe rolul secției de contencios administrativ și fiscal al Curții de Apel Galați care prin încheierea de ședință din 29.05.2008 l-a scos de pe rol și l-a trimis spre soluționare secției civile în cadrul aceleiași instanțe având în vedere modificările legislației prevăzute de Ordonanța 13/2008.

În motivele de recurs, reclamanta a arătat că instanța de fond în mod greșit a respins acțiunea în condițiile în care noul contract cadru s-a emis conform Ordinului 90/2007, însușit la nivelul unităților administrative teritoriale prin Hotărâre de Consiliu Local, în speță nr. 121/30.08.2007.

De asemenea, susține că aceeași instanță a dat cu totul altă interpretare termenului de utilizator, respectiv consumator casnic în condițiile în care singurul utilizator în cauză este Asociația de Proprietari în baza contractului de branșament încheiat cu acesta.

Mai mult decât atât, disp. art. 3 din Legea nr. 241/2006 prevede ce se înțelege prin termenul de „utilizator” și că singura obligație a operatorului este montarea contorului principal de branșament la nivelul limitei de proprietate, acest branșament deservind un singur utilizator respectiv Asociația de Proprietari.

În consecință solicită admiterea recursului, modificarea sentinței atacate și în rejudecare, obligarea pârâtei la încheierea contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 

Prin întâmpinare, pârâta Asociația de Proprietari a solicitat respingerea recursului ca nefondat și menținerea hotărârii pronunțate de Tribunalul Galați ca fiind temeinică și legală.

Recursul este nefondat pentru următoarele considerente:

Analizând și verificând sentința recurată prin prisma aspectelor de modificare și casare prevăzute de 304 pct. 1-9 cod proc.civilă și din oficiu se reține că instanța de fond a interpretat corect probele administrate în cauză la care a făcut o justă aplicare a dispozițiilor legale în materie, pronunțând o hotărâre legală și temeinică ce nu necesită a fi reformată.

Potrivit art. 28 din Legea nr. 230/2007, asociația de proprietari nu poate fi parte în contract, ea putând fi doar un intermediar între furnizorul de servicii publice de utilități, în speță, reclamanta și proprietarii consumatori, însă această activitate de intermediere urmează a fi negociată și nicidecum impusă.

Mai mult decât atât, art. 15 din Legea nr. 230/2007 limitează accesul în interiorul apartamentelor proprietate individuală doar în cazurile expres și limitativ prevăzute, deci, practic, neputându-se efectua citirea apometrelor.

Este adevărat că potrivit Ordinului 90/2007 s-a emis un nou contract cadru, însă pentru încheierea acestuia părțile trebuie să-și dea acordul conform art. 942 cod civil și să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 948 cod civil.

În aceste condiții, criticile formulate de reclamantă se constată a fi neîntemeiate, neîncadrându-se în disp. art. 304 pct. 1-9 cod proc.civilă.

Pentru cele expuse, instanța urmează în baza art. 312 alin. 1 cod proc.civilă să respingă ca nefondat recursul declarat de reclamantă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de reclamanta – – T, cu sediul în T,-, jud.G împotriva sentinței nr.386/15 febr.2008 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr-.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică din 01.10.2008.

Președinte: Anica Ioan

Judecători: Anica Ioan, Luminița Șolea, Valentina Gabriela

Sursa: Jurindex

 

 Citește și: {loadposition articlescategoryload}

 

 

 

 

loading...
Advertisements

Related posts

ApaVital vinde mai ieftin apa la Săbăoani decât la Pașcani!

Răzvan Grecu

Marți, 10 martie, apa va fi întreruptă în Blăgești, între orele 8.00-18.00

Redacția

Încă un faliment? Eco Salubritate are conturile blocate, însă primarul Pantazi pregătește documentația pentru a-i delega serviciul de transport public

Răzvan Grecu

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site