NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Post vacant scos la concurs de Primăria Pașcani

Primăria Municipiului Paşcani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani,  în data de 15.02.2022 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise  interviul.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână pentru ambele posturi.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei respectiv de pe 13.01.2022 pânã la data de 01.02.2022 ( inclusiv), ora 15,30.

Advertisements
  

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

      Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de execuţie vacante de  inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani – un post:

     -studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

     -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice.

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și

 barbati, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

 modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu

 modificările şi completările ulterioare; 

 1. Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
 2. Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
 5. Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

    Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Advertisements

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare .

continuare pe primariapascani.ro

Advertisements
Advertisements

Related posts

Angajatorii pot primi fonduri pentru sustinerea salariatilor

Redacția

Noi corecții pe un proiect ce vizează construcția unei grădinițe și modernizarea unei săli de sport

Marius Parteni

Cum se va merge la biserică din 15 mai: Acces limitat, cu respectarea distanței între persoane, nu se sărută icoane

Redacția
Încarcă...