NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Administrație

Directorul general la Prest Serv Apa va fi ales prin selecție a dosarelor

Prest Serv Apa Pașcani organizează selecția candidaților în vederea desemnării directorului general. Momentan această funcție este ocupată de Ioan Prisecaru. Interviul va avea loc pe data de 30 septembrie.

 Una dintre condițiile de participare: candidatul  să aibă minim 10 ani de experiență profesională din care minim 5 în funcții de conducere, experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăți comerciale profitabile, cu  minim 80 de angajați, minim un an de experiență în activitatea de dministrare/management a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale al căror obiect de activitate este același, sau asemănător, cu cel al Prest Serv Apa.

 Procedura de evaluare și selecție a candidaților se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani.

            Procedura de recrutare și selecție cuprinde două etape:

–          Etapa I – selecția dosarelor;

–          Etapa II – interviul – pentru candidații declarați “admis”, după desfășurarea primei etape. Candidaţii vor fi evaluați și selectați pe baza cunoștințelor, experienței și a abilităților manageriale.

Candidații vor prezenta Oferta tehnică (în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011) – Proiect al unui plan de management, care să conțină o propunere privind strategiile de management – având în vedere eficientizarea activităţii S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, viziunile şi concepţiile de viitor; prezentarea contribuţiilor proprii propuse.

 Interviul se va desfășura în limba română.

 Criteriile de selecție ale candidațilorsunt următoarele:

 1. Îndeplinirea condițiilor legale de participare, demonstrate prin conținutul dosarului de participare;
 2. Capacitatea managerială /viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu și lung.

Abilităţile manageriale vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:                 

  a. capacitate de analiză, sinteză și adoptarea deciziilor;

b. abilităţi de comunicare;

c. orientare către rezultate (simulări privind evoluția viitoare a societății, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali, prevăzuți în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 80/30.05.2014).

Criterii de evaluare a ofertei tehnice – 100 pct

 a)      Motivaţia – 20 puncte.

 b)      Obiective propuse – 70 puncte:

 • 25 – tehnice
 • 25 – economice
 • 20 – de perspectivă 

 c)      Argumentare și convingere – 10 puncte

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE

RECRUTARE ȘI SELECȚIE                

 

a candidaților, în vederea desemnării Directorului general,

S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani.

 

 

Anunţ privind selecţia directorului general

Se aplică în două ziare economice cu largă

răspândire şi pe pagina web

www.serv-apa.ro

25.08.2014

Stabilirea termenului de depunere a dosarelor

Se stabilește termenul limită

25.09.2014

Primirea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea postului

Secretariatul Consiliului de Administrație va primi dosarele candidaţilor până la termenul stabilit, ora 16,00

25.08.2014

25.09.2014

Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi

Dosarele vor fi înregistrate în registrul

de intrare – ieşire a documentelor Consiliului de Administrație

25.08.2014

25.09.2014

Verificarea dosarelor personale de la candidaţi pentru ocuparea posturilor

Expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, verifică actele

depuse la fiecare dosar în parte

25.09.2014

 

 

Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor

 

După verificarea dosarelor se va întocmi

un proces verbal de către expertul independent. Dosarele incomplete vor fi

respinse

29.09.2014

 

Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor

 

După întomire, procesul verbal va fi înregistrat în registrul de intrare – ieşire a documentelor Consiliului de Administrație

29.09.2014

 

Anunţarea rezultatelor verificării dosarelor

 

Expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane vor întocmi şi afişa un anunţ cu privire la rezultatul verificării dosarelor pe pagina de internet a societății www.serv-apa.ro și va anunța candidații admiși cu privire la ora, locul și data susținerii probei scrise și a interviului

29.09.2014

 

Suținerea interviului

Derularea celei de-a II-a etape a procesului de recrutare și selecție – interviul

30.09.2014

 

Condiții de participare

 

 1. 1.       Cetățenie română / cetățenie aparținând  altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 2. 2.       Cunoașterea perfectă a limbii române (scris, vorbit);
 3. 3.       Stare de sănătate corespunzătoare care să-i permită îndeplinirea funcției de director general, atestată pe bază de documente medicale;
 4. 4.       Capacitate de exercițiu deplină;
 5. 5.       Studii superioare de lungă durată; studii postuniversitare în domeniul managementului (studii de masterat altele) (constituie un avantaj);
 6. 6.       Minim 10 ani de experiență profesională din care minim 5 în funcții de conducere, experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăți comerciale profitabile, cu  minim 80 de angajați, minim un an de experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale al căror obiect de activitate este același, sau asemănător, cu cel al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani.
 7. 7.       Cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de furnizare a apei, colectarea și epurarea apelor menajere şi a reglementărilor incidente la nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local din Municipiul Pașcani.
 8. 8.       Capacitate de implementare a Planului de management al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani;
  1. 9.       Capacitate de organizare, coordonare si control.
  2. 10.    Experiență în pregătirea și/sau gestionarea proiectelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă (constituie un avantaj);
  3. 11.    Abilități, calități și aptitudini necesare: organizare și coordonare, analiză și sinteză (inclusiv a datelor economice), planificare și acțiune strategică, control și identificare a deficiențelor, gestionarea riscurilor, rezolvare eficientă a obiectivelor și problemelor, gândire strategică, excelentă comunicare orală și scrisă, lucru eficient în echipă atât ca lider, cât și ca membru al acesteia, bună capacitate de relaționare cu superiorii, colegii, subordonații, abilități de negociere și de mediere, capacități de gestionare eficientă a resurselor alocate;
   1. 12.   Cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
   2. 13.   Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune frauduloasă –art. 242, abuz de încredere – art.238, fals material în înscrisuri oficiale – art.320, fals intelectual – art.321, fals în înscrisuri sub semnătură privată – art.322, uz de fals  – art. 323, fals în declarații  – art.326, fals privind identitatea – art.327, bancruta frauduloasa – art.241 înșelăciune – art.244, delapidare – art.295, mărturie mincinoasă – art.273, dare de mită – art.290, luare de mită – art.289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată.
    1. 14.   Nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este aceasta definită prin lege, sens în care candidatul va depune o declarație notarială;
    2. 15.   Nu intră sub incidenţa Art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 Dosarul de participare  trebuie să conțină obligatoriu:

 1. Scrisoare de intenție.
 2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referinţe detaliate privind activitatea profesională, realizări remarcabile.
 3. Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 4. Copii după documentele care atestă educația și pregătirea profesională (diplomă de licență, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecționare în domeniul  managementului).
 5. Documente / adeverință în original, din care să rezulte experiența în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat, din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani.
 6. Cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională.
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și capacitatea deplină de exercițiu şi aviz psihologic pentru exercitarea unei funcții de conducere; Adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 8. Declarație de consimțământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate.
 9. Copie după carnetul de muncă și extras din REVISAL sau adeverință, după caz.
 10. Declarație notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcție de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăți comerciale din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani, aceasta a înregistrat profit, cel puțin pe parcursul unui exercițiu financiar.
 11. Declarație notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații.
 12. Declarație pe propria răspundere, potrivit căreia, în ultimii 10 ani, nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau/și nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile candidatului la funcția de director general.

 Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, sau în copii legalizate.

Dosarele de participare și documentele solicitate se vor depune personal la Secretariatul   Consiliului de Administraţie al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul societății, (până la data de 25.09.2014, ora 1600), la sediul din Str. Moldovei,nr.33, Municipiul Pașcani, Jud. Iași, în plic închis și sigilat, care va avea menţionat: Candidatura pentru funcţia de Director General al S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani numele și prenumele.

Documentele solicitate se vor depune obligatoriu în limba română (se pot depune şi exemplare în orice limbă europeană, referinţa pentru interpretarea conţinutului fiind exemplarul de limba română).

Candidații vor primi un număr de înregistrare și data depunerii candidaturii. Dosarele depuse după acest termen nu se vor lua în considerare. După expirarea termenului de depunere de 30 zile calendaristice, plicurile sigilate, cuprinzând dosarele candidaților, vor fi desigilate și analizate de către specialistul în recrutare și selecție.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe siteul societății www.serv-apa.ro

Candidații care, conform prevederilor legale, au fost declarați admiși după etapa I – evaluarea / selecția dosarelor, vor fi anunțați cu privire la data și ora la care va avea loc etapa II – interviul, la numărul de telefon și adresa de email precizate în Curriculum Vitae.

În urma propunerii expertului independent în recrutare și selecție, Consiliul de Administraţie – prin votul său – va numi persoanele alese, în funcţia de conducerea executivă a societăţii, şi va încheia contractele de mandat pe o perioadă de 4 ani cu Directorul General.

Citește și: {loadposition articlescategoryload}

Advertisements

Related posts

Primăria vrea să mute câinii comunitari la Stolniceni-Prăjescu, dar autoritățile de acolo se opun. Decizia DSV atacată în instanță

Marius Parteni

Post de medic de familie înființat la Lespezi

Redacția

ApaVital anunță avariile după ce apa este deja întreruptă! Ce se întâmplă cu rezervele de apă ale Pașcaniului?

Răzvan Grecu

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site