RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Anunțuri

Anunț închiriere teren amplasare patinoar

Municipiul Pașcani, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 16, județul Iași, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 03.11.2023, ora 09:00, licitație publică, având ca obiect închirierea pe o durată de 60 de zile  a terenul disponibil, proprietate publică a Municipiul Pașcani, județul Iași, prezentat în anunțul de licitație de mai jos:

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: MUNICIPIUL PASCANI, Str. Stefan Cel Mare, nr. 16, Pascani, județul Iasi, telefon 0232762300, fax 0232766259, email patrimoniu@primariapascani.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenul în suprafață de 800 mp, situat în municipiul Pașcani, strada Cuza Vodă, Esplanadă, tarlaua 70, parcela 3064, județul Iași, parte din numărul cadastral 61489, aparținând domeniului public al Municipiului Pașcani, în baza O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 164/28.09.2023

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

  

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o solicitare scrisă adresată Municipiului Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, jud. Iași

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Patrimoniu și Contracte din cadrul Municipiului Pașcani, camera 31, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, jud. Iași, persoana de contact Bogdan Lungu,  e.mail patrimoniu@primariapascani.ro

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 de lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani, titular Municipiul Pașcani, CIF 4541360. sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite, Municipiul Pașcani

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/10/2023, ora 13.30

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02/11/2023, ora 13.30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03/11/2023, ora 09.00, sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Camera 44(sala de seminarii)

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600, adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 11/10/2023

Related posts

Pierdut certificat constatator al SC Roterm Asistență SRL

Redacția

ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ”Grant pentru capital de lucru”

Acălugăriței Dragos

Anunț de condoleanțe

Redacția
Încarcă...