NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Uncategorized

ANUNŢ DE RECRUTARE ÎN DOMENIUL AUDIT INTERN (2)

Tipul ofertei: Full-time, pe perioadă nedeterminată

Denumirea instituției/companiei: SC PREST SERV APA SA  

Oraș(e): PAȘCANI

Domeniile ofertei: audit intern

  

Data introducerii anunțului: 21.09.2016

Descrierea instituției/companiei:

SC Prest Serv Apa SA Pașcani este o societate, având ca unic acționar Mun. Pașcani, a cărei obiectiv este recuperarea debitelor restante.

Denumirea postului: auditor intern

Sarcinile principale și specifice ale postului:

Verifică dacă activitatea societăţii este în conformitate cu politicile, programele şi managementul acestuiia, conform prevederilor legale;

Evaluează cât de adecvate sunt controalele financiare şi nefinanciare dispuse de conducerea entităţii economice, şi dacă acestea sunt aplicate şi în ce măsură, în scopul creşterii eficienţei activităţii societăţii;

Evaluează cât de adecvate sunt informaţiile financiare şi nefinanciare furnizate conducerii societăţii pentru cunoaşterea realităţilor din unitate;

Protejează elementele patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere ale societăţii şi identifică metodele de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de orice fel.

Specificațiile postului:

Studii obligatorii: licențiat al unei facultăți de lungă durată acreditate, acreditat ca auditor financiar

Buna cunoaștere a mediului concurențial de afaceri.

Experiență în domeniul audit intern de minim  5 ani.

Spirit de observație, dinamism, eficiență.

Reale și excelente abilități de comunicare.

            Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului SC Prest Serv Apa SA Pașcani;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniu, copiile documentelor care atestă calitatea de auditor financiar;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 12.10.2016, orele 15:00, la sediul SC Prest Serv Apa SA – Biroul Resurse Umane, din str. Moldovei, nr. 33, mun. Pașcani, jud. Iași. Persoana de contact este ec. Gavril Elena Cristina, tel. 0232/719530 sau e-mail cristina.gavril@serv-apa.ro.

Condiţiile de desfăşurare a concursului :

Concursul constă în 3 etape:

Selecţia dosarelor de înscriere se va realiza la sediul SC Prest Serv Apa SA din str. Moldovei, nr. 33, mun. Pașcani, jud. Iași la data de 13.10.2016;

Proba scrisă se va desfăşura la sediul SC Prest Serv Apa SA din str. Moldovei, nr. 33, mun. Pașcani, jud. Iași la data de 17.10.2016, începând cu orele 1000 ;

Interviul se va desfăşura la sediul SC Prest Serv Apa SA din str. Moldovei, nr. 33, mun. Pașcani, jud. Iași la data de 20.10.2016, începând cu orele 1000 .

 

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :

– Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

– Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţilor instituţiilor publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;

– Ordonanța de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar;

– Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;

– Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit  public intern;

–  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acestora, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste;

– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

 

Elementele prezentate în prezentul anunț se găsesc și pe site-ul societății noastre www.serv-apa.ro.

 

 

Advertisements

Related posts

Norocoșii pleacă în concediu pe tichete! Primele vouchere de vacanță pentru angajați au fost deja tipărite

Redacția

Patru bebeluşi cu sindrom hemolitic-uremic sunt internaţi la „Marie Curie”

Redacția

De ce nobilii au purtat peruci pudrate?

Redacția

Lasă un comentariu

* Comentând aici sunteți de acord cu stocare datelor dumneavoastră pe acest site