NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Târgu Frumos

Angajări fără concurs, pe perioada stării de alertă, la Spitalul din Târgu Frumos

Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos angajează fără concurs, pe durată determinată ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

1 post medic specialist confirmat in specialitatea psihiatrie pentru cabinetul de Psihiatrie din Ambulatoriul integrat al Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos, perioadă determinată pe stare de alertă, normă intreagă în contract cu CAS Iași,

1 post medic specialist confirmat in specialitatea pediatrie pentru cabinetul de Pediatrie din Ambulatoriul integrat al Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos perioadă determinată pe stare de alertă, normă intreagă, în contract cu Cas Iași.

Condiții specifice:

  

– Diplomă de confirmare în specialitate

– Aviz Colegiul Medicilor valabil anul in curs

– Asigurare mal praxis valabila pentru anul in curs.

Condiții generale de ocupare a posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare in vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

1. cererea de înscriere adresată managerului Spitalului de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze (ANEXA 1);

2. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare (ANEXA 4);

3. copia actului de identitate în termen de valabilitate, a certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, sau orice alt document care atestă identitatea si numele, potrivit legii, după caz;

4. copia documentele care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

5. copia certificatului de membru insotit de avizul anual pentru 2021 eliberat de Colegiul Medicilor (pentru medici);

6. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor sau extras din aplicatia Revisal semnat si stampilat de angajator;

7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (ANEXA 2).

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa documentele cu originalul cazierului judiciar, odata cu celelalte acte originale in vederea angajarii;

8. adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

9. curriculum vitae, model comun european;

10. declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (ANEXA 3).

Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi transmise in format electronic (scanat PDF) pe adresa de email [email protected] sau direct la sediul Spitalului, la RUNOS, până marți 04.05.2021, ora 16:00.

Selecția dosarelor se va efectua în data de 05.05.2021.

Rezultatul selecției dosarelor va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei interviu, în cazul in care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor, având ca bibliografie Normele metodologice de aplicare a contractului cadru în vigoare asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice.

Relații la telefon 0232.710 845.

Advertisements

Related posts

Buget aprobat pentru organizarea manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor la Târgu Frumos

Ema Roman

Ședință ordinară de Consiliu Local la Târgu Frumos. Iată ordinea de zi!

Redacția

Târgu Frumos: Locurile de parcare vor fi scoase la licitaţie. Riveranii au prioritate

Ema Roman
Încarcă...